1. ശക്തിയുടെ കവി -- ഇടശ്ശേരി
 2. കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകളുടെ കർത്താവ് -- വൈലോപ്പിള്ളി
 3. ഉജ്ജ്വലശബ്ദാഡ്യൻ -- ഉള്ളൂർ
 4. ശബ്ദസുന്ദരൻ -- വള്ളത്തോൾ
 5. വാക്കുകളുടെ മഹാബലി -- പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
 6. മാതൃത്വത്തിന്റെ കവി -- ബാലാമണിയമ്മ
 7. മൃത്യുബോധത്തിന്റെ കവി -- ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
 8. ആശയഗംഭീരൻ -- ആശാൻ
 9. ജനകീയ കവി -- കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 10. ഭാഷയുടെ പിതാവ് -- എഴുത്തച്ചൻ
 11. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ -- ബഷീർ
 12. കേരള പാണിനി--- എ.ആർ.രാജരാജവർമ
 13. കേരള വ്യാസൻ -- കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
 14. കേരള കാളിദാസൻ -- കേരളവർമ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
 15. കേരള സ്കോട്ട് -- സി.വി.രാമൻപിള്ള
 16. കേരള തുളസീദാസൻ -- വെണ്ണിക്കുളം   
 17. കേരളത്തിന്റെ ഇബ്സൻ -- എൻ .കൃഷ്ണപിള്ള
 18. കേരള മോപ്പിസാങ് -- തകഴി
 19. കേരള ഹെമിംഗ് വേ -- എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
 20. കേരളത്തിന്റെ ഓർഫ്യുസ് -- ചങ്ങമ്പുഴ